הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

גזבר

​​​

​​גזבר 

גזבר​ות העירייה היא הזרוע העירונית המופקדת על ניהול התחומי​ הכספיי של העירייה. תחומי אלה כוללי, בי היתר, ביצוע תשלומי לספקי וכ גביית ארנונה ואגרות שונות, כגו: מי, ביוב, חינו, שילוט, מכולות אשפה, רישוי עסקי, היטלי סלילת כביש, היטלי מדרכה והיטלי השבחה. האחריות על גביית קנסות בגי עבֵרות חניה הועברה בתחילת 1997 לגזברות . גזברות העירייה, מעצ הגדרת תפקידה, נמצאת בקשר ע כל התושבי בעיר וחשופה לפניות, לבקשות ולתלונות רבות של תושבי העיר . על פי המבנה הארגוני החדש , כלולי במינהל הכספי האגפי והיחידות שלהל : הנהלת המינהל (גזבר , ) האג$ לשומה ולגבייה, האג$ לתקציבי, חשבות, האג$ למבנה ציבור ונכסי (אשר מאגד בתוכו ג את תחומי האחריות של המחלקה לנכסי ומינהלת מבנה דת , ) המחלקה לביטוחי, רכש ואספקה ​

גזבר