החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

תאריך: 24/01/2018