מכרז משרת קב"ס


תאריך: 12/03/2019
לעיריית קלנסווה דרוש קצין ביקור סדיר )קב"ס( במסגרת אגף החינוך:
היקף משרה: %50 משרה.
דירוג ודרגה: דירוג חינוך חברה ונוער, דרגה - בהתאם לתעודות השכלה.
תיאור התפקיד:
עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה. להמשך פירוט המכרז לחץ כאן