מסמכי מכרז 7/19 לאספקת מחפרון- לעיון בלבד. הנוסח המחייב הינו המסמך שיירכש על ידיי המציע.


תאריך: 31/03/2019