נגישותתוכן מרכזי
 

מנכ"ל העירייה

​​​​​​​

​​​
כותרת: תמונת המנכ"ל 

סמכויות ותפקידים

כאמור, סמכויותיו ותפקידיו של המנכ"ל כמזכיר נקבעו בחוק, אך, תפקידיו וסמכויותיו כמנכ"ל הם פונקציה של יחסי המנכ"ל עם ראש הרשות והנבחרים, של אישיותו וכישוריו המקצועיים של המנכ"ל ושל המבנה והמצב הארגוני (מסגרות, כפיפויות, מוקדי-כוח קיימים) של הרשות. למרות זאת, ניתן לשרטט קווים כלליים לסמכויות ותפקידים, על סמך ניסיון מצטבר וניירות עמדה שונים.

† סמכויות

 אחראי לביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת הרשות המקומית

מייעץ לראש הרשות והמועצה - - בגיבוש התכנון האסטרטגי ברשות; - בגיבוש מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות; - בגיבוש תוכניות רב-שנתיות

 יפקח על אגפים ומחלקות, באמצעות ראשיהם, יוודא ביצוע מדיניות הרשות המקומית, ויתאם ביניהם. †

תפקידים

ידאג לקיומה של עבודת מטה מסודרת - - מחקר, איסוף נתונים וניתוחם; - זיהוי וחיזוי תהליכים; - הכנת תוכניות לטווח ארוך ובינוני

ייזום ויאשר תוכניות פעולה רב-שנתיות

ינחה ויכוון בניית תוכנית עבודה שנתית, בהתאם למדיניות הרשות ולתוכניות הרב-שנתיות, ויגדיר את אמצעים הדרושים ואת לוח הזמנים לביצוע.

יגבש מדיניות כוח אדם, על כל היבטיה, ויכין עם הגזבר ועם מנהל משאבי אנוש. הצעת מסגרת ל'מערך כוח אדם' לקראת אישורה במועצת הרשות, יחד עם המסגרת התקציבית של כוח האדם ברשות המקומית, לקראת שנת תקציב חדשה

ייסייע לגזבר לגבש הצעת תקציב שנתית, בשיתוף מנהלי יחידות הרשות, תוך קביעת עדיפויות וקדימויות, בהתאם למדיניות ראש הרשות

ידאג לקיום כלים למדידת פעילות, לניתוח מערכות ולשיפור ארגון ושיטות.

ידאג לקביעת נהלים קבועים ומתואמים לכל יחידות הרשות וכן לאירועים מסוגים שונים.

ידאג לבנות מערכות מידע, מקושרות ומעודכנות, לכלל הרשות.

יהא שותף עם ראש הרשות במינוי מנהלים בכירים, שאינם בתפקיד סטטוטורי, וימנה עובדים אחרים ברשות.

יטפל ויתאם בין מערכות החירום ברשות ובכללם: הג"א, מל"ח, פס"ח, מד"א, מכבי-אש וכדומה.

יבצע פיקוח ומעקב שוטף על פעולות היחידות ברשות ויוודא ביצוע החלטות והוראות, באמצעות: א. מפגשים קבועים ומזומנים עם מנהלי יחידות ועובדים. ב. קבלת דוחות שוטפים, בכתב, ממנהלי יחידות, כשהוא מצרף הערותיו לביצוע/ לתיקון/ לשינוי. ג. עיון בדיווחים התקופתיים של הגזבר על ביצוע מול ניצול תקציבי, לזיהוי חלק ג- נושאי משרות ברשות המקומית מנהל כללי ברשות המקומית 184 מהדורת אינטרנט מעודכנת לתאריך כסלו התשס"ט, דצמבר 2008 פיגורים בביצוע או לחילופין חריגות תקציביות, המחייבות שינויים בתוכניות או בשגרת הפעילות. ד. קבלת דוחות תקופתיים ממנהל כוח אדם - על התפתחויות, שינויים, וקשיים במערך כוח האדם; ממהנדס הרשות - על התקדמות וקשיים בביצוע תוכניות בנייה ופיתוח; ממנהל המשק - על צרכים ותוכניות לרכש ומצב אינוונטר.

יהא מעורב, במידת הצורך, בגיבוש ובחתימה על חוזים והסכמים.

ישתתף, במידת הצורך, בישיבות המועצה וועדות הרשות.

יהא אחראי ומעורב בארגון אירועים, מבצעים ואירוח אורחים ומבקרים.


​בכבוד רב

אימן קשקוש

מנכ"ל העירייה

 

מנכ"ל העירייה