20/06/2022

תחומי אחריות של הרשות

תיאור תחומי האחריות של הרשות 
ראש העיר מוביל מדיניות למימוש חזון המועצה ופועלת בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה ההנהלה והמליאה, תוך קיום קשר רציף עם התושבים, הנהגות היישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים. ראש העיר שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות. 
- מדיניות הדלת הפתוחה.
-הפעלת מליאת העיר 
- מפגשי צוות מטה של הנהלת העיר
- פורום ראש העיר ומפגשי עבודה עם מנהלי המחלקות
- פורום הגביה ומפגש שבועי עם בכירי העיר, החשבת המלווה, עובדי מחלקת הגביה ועובדי חברת הגביה.


 מנכ"לות המועצה, אסטרטגי, מוניציפאלי 

מנכ"ל העירייה אחראי על המנהל הכללי בעיר, כח האדם, משאבי אינוש, מנהל תקין, חופש המידע, מערך השירותים המוניציפאליים, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין, בקרה על כל המחלקות וכח האדם וכן על עבודת המטה ותחומים חוצי ארגון. מנכ"ל העירייה אחראי על התחום האסטרטגי שהינו הציר המרכזי לתכנון ויישום התוכנית האסטרטגית, למימוש חזון העירייה והמטרות שהוגדרו על ידי מליאת העירייה לשנים הבאות. בנוסף מלווה מנכ"ל העירייה את תהליך הצמיחה הדמוגרפית בכל יישובי העירייה, ומנהל את צוותי הניהול המלווים את פיתוח המגרשים ביישוב בשיתוף עם מהנדס העירייה והמחלקה לשירותים חברתיים. מנכ"ל העירייה אחראי גם על תחום המידע שמהווה את ערוץ הקשר השוטף מהעירייה אל הישוב והתושב ומהם אליה. פרסום המידע והנגשתו לתושב מהווה את התשתית והבסיס לתקשורת בריאה בתוך קהילת העיר ומתוך העיר החוצה.

 תחומי אחריות האגף: 
-ניהול מערך השירותים המוניציפאליים שמפעילה העירייה. 
- ניהול משאבי האנוש של העירייה ואחריות לרווחת העובדים ולקידומם.
- תחום המידע, ניהול מערך מידע העיר, אתר אינטרנט , אחריות על חוק חופש המידע ויישומו עפ"י חוק חופש המידע, עדכון ותפעול מערכות     המידע בעיר.
- הנגשת המידע לתושב על העירייה ופעולותיה. 
- ניהול מערך המידע בשעת חירום. 
- תכנון אסטרטגי רב שנתי למימוש מדיניות העירייה. 
- תכנון וניהול פעילותה השוטפת של העירייה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון .
- תחבורה ביקורת ובקרה על הסעות של התלמידים .
- ניהול התקשורת עם הנהגות (מכובדי) היישוב והוועדים. 
- ניהול תחום הצמיחה הדמוגרפית, ליווי ובקרה על פיתוח ההרחבות ביישוב. 


אגף הכספים – גזברות העירייה 

אגף הכספים של העירייה אחראי על כל מערך הכספים של העיר. גזברות העירייה אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית. גזבר העירייה מתמנה על פי חוק . ראש הרשות, יחד עם הגזבר והחשב המלווה, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. הגזברות בכלל והגזבר בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים. מתפקידה של הגזברות לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות וזאת כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך .פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותי. לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים, התקציב הופך להיות מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות. על הגזבר לקיים מעקב למנוע היווצרות חריגות בהוצאות כדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת התקציב, לנוהלי הרשות ולחוק יסודות התקציב. 

תחומי אחריות האגף ותפקידים נוספים של הגזבר:
-מסייע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות .
- מסייע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון מרשויות המדינה. 
- מסייע לראש הרשות בהכנת התקציב .
- הכנת וניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים.
- הדרכת והכוונת מנהלי היחידות בקשר להבנת פלחי תקציב שבאחריותם .
- סיוע בהכנת מכרזים, בניהול ספר נכסים, בפיקוח על הרכש ומחסנים, בניהול והפיקוח על הערבויות ובסיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
- אחראי על יחידות מקצועיות נוספות כגון תקציבאים, רכש, ניהול חשבונות, חשבי שכר, שומה, גביה ועוד - ניהול מערך הארנונה, גביית אגרות, הטלים ותשלומים.
- ניהול מערך המכרזים והרכש של העירייה, ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות , לרבות בוקרת, והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולניהול תקין. 


הלשכה המשפטית 

הלשכה המשפטית מלווה את פעילות העירייה בכל תחומי עיסוקיה על מנת להבטיח כי התנהלות המועצה תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על העירייה ובהתאם לכללי המנהל התקין. במסגרת תפקיד זה של הלשכה מיושמים דינים החלים על הרשות כגוף מינהלי, כמעסיקה, כמתקשרת בהסכמים מסחריים, כרוכשת שירותים ועוד. הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למליאת העירייה ולוועדותיה, לראש העירייה ולסגניו, לחברי העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לרבות תפקידיה כרשות חינוך מקומית וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה. הלשכה המשפטית משתתפת בישיבות העירייה, ומשתתפת ככל הנדרש בישיבות של ועדות המועצה ובפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העירייה, ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק ולכללי המינהל התקין כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק ובפסיקה. הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה בהתדיינויות משפטיות בהליכים מול רשויות המדינה, גופים מסחריים, ספקים, עובדים, קבלנים, תושבים, נותני שירות וכו'. במסגרת תפקיד זה עוסקת הלשכה גם בייעוץ טרום התדיינות במטרה להעריך את סיכויי המועצה ולחסוך הליכים משפטיים מיותרים. הלשכה המשפטית עורכת ,בודקת ומנסחת את כלל מכרזי העירייה וחוזי העירייה. במסגרת תפקיד זה הלשכה המשפטית מביאה לידי ביטוי מעת לעת את דרישות הדין המשתנות ומיישמת אותן במסמכים הנערכים על ידה. ניהול כל התקשרויות המועצה המחייבות יציאה למכרז זוטא או פרסום מכרז פומבי. הלשכה המשפטית דואגת כי המועצה תפעל בהתאם לרוח החוק ותתנהל בשקיפות, ודואגת להעמיד לרשות התושבים כל מידע בעל אופי ציבורי המצוי ברשות העירייה. 


המחלקה המוניציפאלית ואיכות הסביבה 

מפתחת ומנהלת את מכלול השירותים המוניציפאליים הדרושים ליישוב ודואגת ליישמם באופן מקצועי ואיכותי בהתאם לסל השירותים של הישוב. המחלקה שמה לה ליעד לפעול לאיתור מוקדם וטיפול מניעתי של מפגעים שונים וזאת באמצעות ניטור ואחזקה.תחומי אחריות המחלקה המוניציפאלית: 
-תברואה 
- בטיחות 
- רישוי עסקים 
- גינון 

מחלקת התחבורה 
אחראית על הסעות תלמידים ביישוב לבתי הספר, ופועלת למתן שירות איכותי, מייטבי ובטיחותי לכלל התלמידים ותושבי העיר תחומי אחריות המחלקה: 
-הפעלת מערך ההסעות .
- הכנת מסלולים למכרזי הסעות .
- פיקוח ובקרה על קווי ההסעות, על נהגי העירייה ועל קבלני המשנה. 
- טיפול בתלונות .
- מתן מידע שוטף בנוגע להסעות לתושבי העיר ולמחלקות העירייה .

מחלקת ההנדסה 
מחלקת ההנדסה אחראית לתכנון, ופיתוח תשתיות ומבני ציבור ביישוב, בדיקת תוכניות, בנייה ופיקוח על חוקי התכנון והבנייה. המחלקה מסייעת ומלווה את הישוב בקידום בפרויקטים ובגיוס משאבים לטובת פיתוח ושדרוג תשתיות. 
תחומי אחריות: 
- הקמת ותחזוקת תשתיות ביישוב וברחבי העיר בהתאם לתוכנית השנתית .
- ליווי ההרחבות ביישוב .
- הקמת מבני חינוך בתי ספר, כיתות, גני ילדים .
- הקמת מבני ציבור .
- פיתוח ושיקום מערכת הכבישים בישוב.
- אחזקת מתקנים שבבעלות העירייה.
. - אחראית על מערכת התאורה והחשמל בישוב 
- בדיקת תוכניות בניה ופיתוח לפני אישורי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. 
-תכנון ופיקוח מתחמים חדשים לבנייה. 

מחלקת חינוך
החינוך בעיר, בכל גיל ובכל תחום, הינו היעד המרכזי ובו מושקעים עיקר תשומת הלב ומשאבי העירייה. תחום החינוך הוא התחום בו באה יותר מכל, הלכה למעשה, המשמעות העמוקה של תפיסתנו ״כקהילה של קהילות״. בתחום החינוך מביאה כל קהילה לידי ביטוי את ערכיה, אמונותיה ואורחות חייה והעירייה הינה כלי עזר בידיה לצד הפעלת מערכות החינוך בכל הישוב. 
תחומי האחריות של מחלקת החינוך
 - הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי .
- הפעלת קצינת ביקור סדיר .
- הפעלת מערכת הגיל הרך בגני העירייה ומתן ליווי סיוע ותמיכה למערכות ביישובים. 
- הפעלת מחלקת הנוער .
- הפעלת בתי הספר העירוניים.
- הפעלת מערך החינוך המיוחד כך שיהיה לכל ילד מענה מיטבי. 
- הפעלת מערך החינוך החברתי ברמה יישובית .
- חלוקת אחריות במתן שירותים בין העירייה למשרד החינוך .

המחלקה לשירותים חברתיים 
המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה רואה את עצמה כמחלקה מקצועית, שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות, ממלאי התפקידים והקהילות, במגוון מעגלי החיים, במצבי מצוקה ומשבר, בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך. מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה, חזון העירייה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית. המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב ובנייה של תשתית חברתית, להעצמת החוסן הקהילתי של הקהילות השונות וחיזוקו בהתאם לאופיין המיוחד. תחומי אחריות המחלקה 
- מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה, משרד הרווחה ומדיניות העירייה 
- מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו״ס יישוב 
 - עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי 
- הערכות ומתן מענים בחירום 
- מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער 
- שירותים ייחודיים: גישור, טיפול משפחתי, התנדבות, בריאות וצרכים מיוחדים.
 מחלקת ספורט וחוגים 
ייעודה של מחלקת ספורט וחוגים בעיר הוא לייצר מרחב ומגוון של פעילויות, בעלות משמעות ותוכן לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי עניין מגוונים, על מנת לאפשר לכל אחד מתושבי העיר את מירב אפשרויות הבחירה. המחלקה מפעילה יותר מ- 00 קבוצת ספורט . המחלקה יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות, תוך שמירה על איזון בין פעילויות אזוריות לבין תמיכה וסיוע בפעילויות יישוביות המאפשרות פיתוח וחיזוק תרבות פנאי מקומית לכל קהילה על-פי אורחות חייה ודרכה. תחומי האחריות של המחלקה:
-ניהול פעילויות ספורט בלתי פורמאליות במרכזי הספורט. 
- ניהול והפעלת מערך החוגים בעיר. 
- שיפוץ ותחזוקת מתקני הספורט והחוגים שבשימוש העירייה והוספת מתקנים חדשים לפי הצורך.
- הפעלה, ניהול וייצוג קבוצות ספורט תחרותי במסגרת האיגודים השונים.

מחלקת תרבות 
מחלקת התרבות בעירייה פועלת להגשמת חזון העירייה בתחום התרבות, תוך מתן ביטוי לרבגוניות התרבותית בקהילות העיר תחומי האחריות של המחלקה:
-הפעלת ייזום, הפקה וארגון אירועי תרבות של העירייה.
-מעגלי נשים. 
- תמיכה בפעילות התרבות בישוב. 
- תמיכה כספית בפעילויות תרבות בישוב. 
- האחראית על המתנ"ס בישוב. 

מחלקת ביטחון 
מחלקת הביטחון בעירייה אחראית על ביטחון התושבים ואבטחתם בזמני רגיעה וחירום, ומהווה את חוליית הקשר והתיאום בין מוסדות העירייה לגורמי חוץ בעיתות רגיעה וחירום. תחומי אחריות המחלקה: - תיאום קשר עם גורמי החירום והביטחון. 
-תכנון והפעלת מערך החירום של העירייה. 
-ניהול הביטחון במוסדות החינוך.
-ניהול הביטחון ביישוב. 

תלונות הציבור וביקורת פנים 
תלונות הציבור 
תפקידו של הממונה על תלונות הציבור הינו בירור תלונות הציבור הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה וכל גוף מבוקר על-ידי העירייה. 
ביקורת פנים 
תפקידה של מחלקת הביקורת בעירייה הינה לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. תחומי אחריות:
- בקרה על עבודת העירייה. 
- טיפול בתלונות הציבור. 


מחלקת שומה וגביה 
המחלקה מטפלת בשומות הארנונה למגורים , עסקים , ואחרים , עפ"י השימושים בנכס ולפי גודלם ברשות בספרי המועצה ועפ"י תעריפים מאושרים בצווי ארנונה לכל השנה. כמו כן , המחלקה נותנת שירותי גביה בארנונה מים וביוב, עפ"י החיובים השוטפים הנשלחים בתשלומים מידי חודשיים. בנוסף המחלקה מטפלת בבקשות הנחה בארנונה בשנת התקציב עפ"י החוק ועל סמך מסמכים מגורמים מוסדיים שונים , כגון : ביטוח לאומי, משהב"ט . משרד האוצר וכדומה . ובבקשות הנחה בארנונה לוועדת הנחות ברשות ועפ"י קריטריונים של משרד הפנים וחוק ההסדרים
 תחומי אחריות מחלקת הגביה :
- גביה, מדידת הנכס לצורכי ארנונה.
- הכנת צו הארנונה השנתי לצורך אישורו במליאת העירייה.
- טיפול בבקשות ההנחות מארנונה.
– טיפול בבקשות למחיקת חובות.
- מתן אישורים שונים.