18/06/2022


# מס פרוטוקול ​נושא מן המניין / לא מהמניין
1 01-2021 אישור מורשי חתימה בחשבון עירייה (פתח)
2 02-2021 השקעה בתשתיות מים והחלפת מדי מים (פתח)
3 03-2021 אישור מורשי חתימה בחשבון עירייה – בית ספר אלרשידיה (פתח)
4 04-2021 אישור קבלת הלוואה למטרות פיתוח והשקעה בתשתיות המים (פתח)
5 05-2021 ​אישור מינוי ואישור שכר מנהל מח חינוך (פתח)
6 06-2021 1. הצהרת אימונים של חברי העירייה עבד אלבאסט פרוגה
2.אישור צו המסים של העירייה לשנת 2022
(פתח)
7 07-2021 אישור תקציב העירייה לשנת 2021 (פתח)
8 08-2021 ​אישור תכנית ההבראה של העירייה (פתח)
9 09-2021 ​אישור תב"רים (פתח)
10 10-2021 ​המשך דיון בתוכנית הבראה (פתח)
11 11-2021 ​פרוטוקול ישיבה 2021.13 שלא מן המניין (פתח)
12 10-2021 ישיבה המליאה שלא מן המניין מס 21/10 (פתח)
13 11-2021 ישיבה המליאה שלא מן המניין מס 21/11 (פתח)
14 03-2019 ​מינוי סגן ראש העיר לא מן המניין (פתח)
15 02-2019 בחירת סגן ראשון לא מן המניין (פתח)
16 01-2019 ​בחירת סגן וועדות מן המנין (פתח)
17 02-2019 1.אישור העסקת נהג לרכב הטיאוט.
2. דיון בנושא מינוי המורים והעברתם לקלנסווה.
3.המעברים בבתי הספר, הלימודים בתיכונים.
מן המניין (פתח)
18 01-2019 ​אישור תב"ר לא מן המניין (פתח)
19 04-2019 ​אישור תבר"ים לא מן המניין (פתח)
20 05-2019 ​אישור תקציב 2019 לא מן המניין (פתח)
21 כללים לגביית חובות-סעיף כללים לגביית חובות-סעיף (פתח)
22 01.2022 דיון חוזר בהחלטות המועצה בישיבה 11/2021 על פי בקשת שליש מחברי המועצה לא מן המניין (פתח)
23 02.2022 אישור תקציב העירייה לשנת 2022 לא מן המניין (פתח)
24 03.2022 בחירת סגנים לראש העירייה לפי חוק הרשויות המקומיות לא מן המניין (פתח)
25 04.2022 אישור מינוי גזבר העירייה מנהל ארנונה על פי הוראות סעיף 2 חוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו- 1976 .
לא מן המניין (פתח)
26 05.2022 ביטול זכות החתימה של מר עבדאללה מרעי מחשבון הבנק של בית הספר חאלד אבן אלוליד לא מן המניין (פתח)
27 06.2022 אישור שכר מנכ"ל העירייה ותנאי העסקתו לא מן המניין (פתח)
28 07.2022 אישור תקציב ותוכנית עבודה של המתנ"ס לשנת 2022 .
2
. אישור הארכת העסקת מחמוד נסאר שהגיע לגיל פרישה .
3
. אישור עדכון תקציב העירייה לשנת 2022 .
4
. אישור הצטרפות העירייה כיוזמת לתוכנית המפורטת
לא מן המניין (פתח)
29 08.2022 אישור תב"ר מס' 69 לא מן המניין (פתח)
30 09.2022 אישור הארכת התקשרות לא מן המניין (פתח)
31 10.2022 אישור צווי ארנונה 202 לא המניין (פתח)
32 11.2022 אישור מפרט רשותי
2
. אישור הגדלת ת.ב.ר 571 בניית ביה"ס ח"מ מימון משרד חינוך
3
. אישור בעלות ועדכון שם בחשבון בתי-ספר ) עפ"י טבלה מצורפת(
4
. אישור מורשי חתימה ועד מורים ביה"ס תיכון מקיף קלנסווה
5
. הצהרת אימונים של חברי העירייה .
6
. אישור הרשאה מס' 2022241650 נגישות פיזית פרטנית
לא המניין (פתח)
33 12.2022 אישור הצטרפות העירייה לשירותי הבנקאות באינטרנט הניתנים ע"י בנק הדואר לא מן המניין (פתח)
34 01.2023 אישור שכר מנהל אגף החינוך לא מן המניין (פתח)
35 02.2023 אישור הקצאת קרקע עבור עמותת "איפשאא אלסלאם". לא מן המניין (פתח)
36 03.2023 תברים, הקצאות ושונות לא מן המניין (פתח)
37 04.2023 אישור הצעת תקציב 2023 לא מן המניין (פתח)
38 05.2023 סגירת תברים לא מן המניין (פתח)
39 01.2023 אישורי תברים מן המניין (פתח)
40 06.2023 הגדלת תקציב מגרש כדור רגל לא מן המניין (פתח)
41 7.2023 פרוטוקול המליאה לא מן המניין מס 7-23 הזדהות (פתח)
42 08.2023 אישורי תבר"ים ושונות לא מן המניין (פתח)