מחלקות העירייה

19/06/2022מהו תפקיד הגזבר ברשויות המקומיות בישראל ומה חשיבותו ?

השם "גזבר" הוא שם ארכאי שמקורו בפקודת העיריות המנדטורית הנהוגה בישראל. גזברי הרשויות המקומיות בארץ הם למעשה שרי האוצר של הרשות המקומית. הם לא רק מנהלי הכספים הראשיים ברשות המקומית. ראש הראשות המקומית והגזבר הם האוטוריטה הכלכלית העליונה של הרשות ובאחריותם תחומים רבים אשר במדינה מתחלקים בין בעלי תפקידים שונים כגון ניהול ההכנסות וחקיקת המשנה המוניטרית/כלכלית, תכנון התקציב וביצועו, ניהול הנכסים, ניהול ההשקעות, ניהול הסיכונים וכד'.

הם מנהלים ביחד תקציבים , גובים הכנסות עצמיות , להקשיב למצוקות שהם מעלים מהשטח ולשמר את הידע המקצועי העצום שהם צוברים.

תיאור התפקיד:
- אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של העירייה ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה . 
- אחריות לגביית המיסים בעירייה ותשלומי הפיתוח (השתתפויות בעלים וכד )' 
- אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית . 
- אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של העירייה בספרים הראשיים / רישום וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי . 
- אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של העירייה ולמדיניות התשלומים . 
- אחריות להכנת תזרים מזומנים של העירייה (תחזית הכנסות והוצאות) ולניהול השקעות העירייה בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית . 
- ניהול צוות עובדים.