18/06/2022

דרישות כלליות מעסקים  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי
1.1  על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2  אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3  בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

1.4 בעל עסק בתחומי קלנסווה, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5 אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6  היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7  בנוסף לאמור למדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 


2. שילוט 
 
בעל עסק יקיים את כל האמור ע"פ חוק העזר (שילוט), התשנ"ה – 1995 ובתיקון לחוק משנת 2008 ובמסמך "הנחיות להצבת שילוט קלנסווה".
 
 3. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים 
 
3.1  כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 

3.2 מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים כאמור בתקנות.
 • בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות . 
 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 • במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות. 

3.3 בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
 • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
 • מפעלי מזון ומשקאות
 • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
 • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
 • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
 • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
 • מכבסות
 • תחנות תדלוק
 • רפת או לול
 • מפעלי עיבוד עורות
 • תחנות מעבר לפסולת
 • בתי דפוס
 • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
 • מפעלי חומרי בנייה
 • בתי מלון

3.4  בעל עסק כאמור בסעיף 3.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו. 

3.5 בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , ידווח בעל העסק לתאגיד המים באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות התאגיד והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.
 
 
4. טיפול באשפה 

4.1  כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים, במידה ונוצרים בעסקו, ולאצור אותם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן: 

4.1.1  פסולת מעורבת (למעט פסולת אריזות) – מרכיבי פסולת מעורבת ו/או בעלי תכולת רטיבות – תושלך למיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע או כל מיכל אחר שיוגדר על ידי המועצה.

4.1.2 אריזות קרטון - כל עסק שבמסגרת פעילותו עושה שימוש באריזות קרטון, יטפל באצירה ופינוי הקרטונים על חשבון בעל העסק, דרך חוזה התקשרות עם חברה מאושרת לפינוי והתקנת דחסנית/מכבש/קרטוניה בהתאם לנדרש ע"י אגף שפ"ע/ מחלקת התברואה. בכל מקרה יש לשטח את הקרטונים לפני השלכתם ואין להוציא את הקרטונים לרשות הרבים בתפזורת.

4.1.3 בעל העסק ישליך פסולת בקבוקי פלסטיק, אריזות, זכוכית, נייר וטקסטיל - למתקנים ומכלים ייעודיים, אשר מפוזרים בתחום הרשות, בעמדות מחזור ובמרכזי מסחר, על פי הנחיות העירייה שייקבעו בהתאם לאופי העסק ולכמות הפסולת האמורה, שהוא מייצר.

4.1.4  פסולת אלקטרונית, כהגדרתה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 , תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

4.1.5  פסולת עסק המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, תפונה על פי הנדרש בחוק על ידי בעל העסק ועל חשבונו.

4.2  לתשומת ליבכם , בגין אשפה עודפת ככל שתהייה כקבוע בחוק העזר שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון, התשנ"ו 1996 – יש לשלם אגרה ע"פ התעריף הקבוע ברשות.

4.3   במידה ויותקן או יעודכן חוק עזר בנושא "פסולת בסיסית" ו- "פסולת עודפת", הוראות חוק העזר האמור יגברו על סעיפי מפרט זה.

4.4  בכל מקרה שבו הפינוי מתבצע ע"י בעל העסק, הוא יתבצע ע"י קבלן מורשה על פי חוק, לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק.

4.5  בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בסעיף 4.1, יחולו הוראות הדין.

4.6 בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות אגף שפ"ע/ מחלקת התברואה - מהנדס התברואה של הרשות.

 דרישות כלליות מעסקים
 
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
 
1. כללי
1.1  על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2  אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3  בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

1.4 בעל עסק בתחומי כפר קאסם, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5 אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6  היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7  בנוסף לאמור למדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 
2. שילוט
 
בעל עסק יקיים את כל האמור ע"פ חוק העזר (שילוט), התשנ"ה – 1995 ובתיקון לחוק משנת 2008 ובמסמך "הנחיות להצבת שילוט כפר קאסם".
 
 
3. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים
 
3.1  כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 

3.2 מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים כאמור בתקנות.
 • בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות . 
 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 • במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות. 

3.3 בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
 • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
 • מפעלי מזון ומשקאות
 • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
 • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
 • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
 • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
 • מכבסות
 • תחנות תדלוק
 • רפת או לול
 • מפעלי עיבוד עורות
 • תחנות מעבר לפסולת
 • בתי דפוס
 • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
 • מפעלי חומרי בנייה
 • בתי מלון

3.4  בעל עסק כאמור בסעיף 3.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו. 

3.5 בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , ידווח בעל העסק לתאגיד המים באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות התאגיד והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.
 
 
4. טיפול באשפה
 
4.1  כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים, במידה ונוצרים בעסקו, ולאצור אותם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן: 

4.1.1  פסולת מעורבת (למעט פסולת אריזות) – מרכיבי פסולת מעורבת ו/או בעלי תכולת רטיבות – תושלך למיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע או כל מיכל אחר שיוגדר על ידי המועצה.

4.1.2 אריזות קרטון - כל עסק שבמסגרת פעילותו עושה שימוש באריזות קרטון, יטפל באצירה ופינוי הקרטונים על חשבון בעל העסק, דרך חוזה התקשרות עם חברה מאושרת לפינוי והתקנת דחסנית/מכבש/קרטוניה בהתאם לנדרש ע"י אגף שפ"ע/ מחלקת התברואה. בכל מקרה יש לשטח את הקרטונים לפני השלכתם ואין להוציא את הקרטונים לרשות הרבים בתפזורת.

4.1.3 בעל העסק ישליך פסולת בקבוקי פלסטיק, אריזות, זכוכית, נייר וטקסטיל - למתקנים ומכלים ייעודיים, אשר מפוזרים בתחום הרשות, בעמדות מחזור ובמרכזי מסחר, על פי הנחיות העירייה שייקבעו בהתאם לאופי העסק ולכמות הפסולת האמורה, שהוא מייצר.

4.1.4  פסולת אלקטרונית, כהגדרתה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 , תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

4.1.5  פסולת עסק המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, תפונה על פי הנדרש בחוק על ידי בעל העסק ועל חשבונו.

4.2  לתשומת ליבכם , בגין אשפה עודפת ככל שתהייה כקבוע בחוק העזר שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון, התשנ"ו 1996 – יש לשלם אגרה ע"פ התעריף הקבוע ברשות.

4.3   במידה ויותקן או יעודכן חוק עזר בנושא "פסולת בסיסית" ו- "פסולת עודפת", הוראות חוק העזר האמור יגברו על סעיפי מפרט זה.

4.4  בכל מקרה שבו הפינוי מתבצע ע"י בעל העסק, הוא יתבצע ע"י קבלן מורשה על פי חוק, לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק.

4.5  בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בסעיף 4.1, יחולו הוראות הדין.

4.6 בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות אגף שפ"ע/ מחלקת התברואה - מהנדס התברואה של הרשות.
 התנהלות כללית של עסקים 
5.1  בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות המועצה או החברה הכלכלית, מחויבים קבלת אישור מיוחד.

5.2 על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

5.3  בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.

5.4 בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.

5.5  כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו מכונת ממכר אוטומטית, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות של הרשות המקומית. הנחיות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות יפורסמו בנפרד.

5.6  כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי הכללים המופיעים במסמך היתר להצבת חפצים וסחורה. מצורף טופס 1

5.7 הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.

5.8  כל עסק טעון רישוי יפעל על פי תכנית בניין עיר לקירוי חורף (מד-35) על שנוייה  ויידרש להוציא היתר בנייה לקירוי כמפורט בתכנית. מועדי הקירוי המותרים – אוקטובר עד אפריל, כל שנה.

5.9  עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו, לאחר שעות הפעילות המותרים בחוק עזר קלנסווה  (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996 תיקון החוק תשע"א (12.9.11) סעיפים 2,3,4 מחויב בקבלת "היתר לילה" מיוחד מראש הרשות ובתשלום אגרה כנדרש בחוק זה.
5.10   באזורי המלאכה והתעסוקה שעות פעילות המותרות לעסקים ארוכות יותר מאשר שעות המותרות באזורי מגורים ואין צורך בהיתר לילה.

5.11  בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.
 
5.12  הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק עזר קלנסווה (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשע"ד 2013 - סעיף 68 ובהתאם לאמור במסמך "הנחיות להצבת שולחנות וכסאות לבית אוכל". 
 
5.13  רוכלות 
בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי מתן רישיונות רוכלות חדשים, זאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור, מניעת מפגעי רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים של קבע וכו'. מדיניות עיריית קלנסווה בנושא עיסוק ברוכלות הינה שלא לאשר רישיונות רוכלות (ניידת ונייחת). 

יחד עם זאת תאושר רוכלות במקרים הבאים:

א. יחוד סוגי רוכלות והקצאת מספר מסוים של רישיונות לאנשים הזקוקים לשיקום ולסעד מכוח חוק. 
ב. רוכלות באירועים עירוניים כגון :  אירועי קיץ, אירועי ספורט, ירידים פתוחים, אירועי חגים ולאחר שיעמדו בהתאם לדרישות החוק והנחיות האירוע.
ג. רוכלות במרכזים המסחריים לבעלי עסקים בו הם מפעילים את עסקם – בכפוף לאישור חב' הניהול/ועד המרכז ולתקופה קצובה בזמן.
ד. רישיונות עסק לאירועים כאמור יינתנו תוך שימת דגש לצרכי התושבים, בסוג מרכולה אותה מבקש הרוכל להציע ובהתאמה לאופי האירועים.

5.14  נגישות - בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות המופיעות בחוק האמור ובחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג' ביום פרסום זה).

בעל עסק יגיש למחלקת קידום ורישוי עסקים, חוות דעת אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות השירות ולנגישות מתו"ס, על גבי הטופס המופיע באתר האינטרנט של משרד המשפטים נ לפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות