19/06/2022

מטרת חוק רישוי עסקים
להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק.
1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
2.  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו  
4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות 
5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה
באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית או הוועדה המקומית או האזורית לתכנון ובנייה.
7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות
מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר. 

במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי. במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה. רשות הרישוי תסביר לבעל העסק אם העסק שלו נמצא במסלול תצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.

בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין. הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.

רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון בדיקות מדגמיות בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.

כל ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול מסלול בתצהיר נמצאים בקישור זה  .

מדינת ישראל מקדמת ומיישמת בשנים האחרונות רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים

זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.