24/01/2023

קבוצה 1
בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
פריט
תיאור העסק טעון הרישוי
דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי
מדיניות הרשות המקומית
 
1.1
בית מרקחת 
 
 
בעל העסק יפנה  פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן ,  לאתר מאושר על פי כל דין, באמצעות מוביל  מורשה  לפי כל דין.
בעל העסק ישמור בעסק את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים לפחות ויציגם לנציגי הרשות ו/או לגורמי הרישוי על פי דרישה.
מותר בכל מקום בו מותר מסחר
1.2 א
ייצור תמרוקים
 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 
1.2 ב
תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 
1.3 א
תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
 
לא יאושר בתחומי רשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 
1.3 ב
תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 
1.3 ג
תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם
 
 
 
1.3 ד
הרכבת ציוד רפואי
 
 
 
 
1.4 א
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
 
 
 
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור -מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.
מכון שיזוף - בכל מקום בו מותר מסחר.
1.4 ב
מספרה
 
 
 
 
מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.
1.4 ג
כתובות קעקע - מקום לעשייתן
 
 
מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.
1.4 ו
ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים
 
 
מותר בכל מקום בו מותר מסחר וכן מותר בבניין מגורים רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג ככל שיש צורך.
1.5 א
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב,  ו-1.6.
במידה ונדרש על פי חוק – בעל עסק  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  1993.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.
 
מותר באזור מסחר ותעסוקה
1.5 ב
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
במידה ונדרש על פי חוק – בעל עסק  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  1993.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
 שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.

 
מותר באזור מסחר ותעסוקה 
1.6
מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977,
 
במידה ונדרש על פי חוק – בעל עסק  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  1993.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.


 
מותר באזור מסחר ותעסוקה
1.7
מעבדת שיניים
 
 
כל פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים לרבות פסולת המכילה כספית תפונה על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990
 
מותר בכל מקום בו מותר מסחר