חדשות ועדכונים

22/06/2022

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

טופס - שאלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםנפתח בחלון חדש
תאריך: 08/08/2021


על הנושא בתפקיד ציבורי מוטלת החובה להימנע ממצב שבו קיים חשש לניגוד עניינים בין העניין הציבורי שעליו הוא מופקד
לבין עניין אישי או עניין אחר שלו.
משכך, נבקשך לתאר באופן מפורט ומדויק את כל הנתונים הנדרשים לגבי ענייניך השונים, בעבר ובהווה, ובכלל זה: עיסוקים,
נכסים וזיקות שלך, של קרוביך ושל מקורביך, אשר עלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור. למען הזהירות,
מוצע לפרט גם לגבי מידע אשר קיים ספק אם הוא אכן רלוונטי.
למען הסר ספק, יובהר כי במסגרת תפקידך יהיה עליך להימנע מעיסוק גם בעניינים הנוגעים לקרובים או למקורבים שאינם
מנויים בשאלון זה )כגון קרובי משפחה רחוקים, מכרים, שכנים וכיו"ב(, וזאת ככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים בעניין
מסוים.